Arkusz informacyjny RODO

§ 1 – Postanowienia ogólne

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę DROG-Bruk A.P. Szczerek Spółka Jawna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DROG-Bruk A.P. Szczerek Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Polnej 29,              98-235 Błaszkach (nr tel. 43 829 15 82 adres e-mail: rodo@drogbruk.pl) .
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 3. w celu realizacji zamówienia projektu koncepcyjnego (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia RODO),
 4. w celu komunikacji z Panią/Panem w celu dostarczeniu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. w celu promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych o ile Pani/Pan wyraził/a zgodę̨ na otrzymywanie takich powiadomień́ (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w celu udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością̨ Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę̨ na otrzymywanie takich powiadomień́ (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 7. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Programu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
  f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi związane z dostarczeniem oraz administrowaniem systemu informatycznego i usług elektronicznych umożliwiające Administratorowi prowadzenia działalności gospodarczej, a także realizację celów określonych w pkt 2. Dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej na potrzeby realizacji zamówienia, przepisów podatkowych oraz rozpatrzenia ewentualnych roszczeń przez okres niezbędny do realizacji celów wyznaczonych w punkcie 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa. Oznacza to , że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator danych; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 11. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).